جامعه هدف خیریه نیک اندیشان زمین

جامعه هدف خیریه نیک اندیشان زمین شامل نیازمندان مستمند و نیز روستاها و مناطق محروم وکم برخوردارکشور  با تعاریف زیر است:

  1. مددجویان نیازمند و مستمند

مددجویان نیازمند و مستمند کسانی هستند که حتی مخارج و هزینه های خورد و خوراک روزانه خود را نمی توانند تامین کنند و در درجه بعد نیازمندانی هستند که مخارج و هزینه های خورد و خوراک روزانه خود را می توانند تامین کنند لیکن از تامین سایر مخارج ضروری زندگی عاجز هستند و نمی توانند سایر هزینه های متعارف معاش مانند هزینه های پوشاک، بهداشت، درمان، تحصیل، ازدواج ، مسکن و سایر هزینه های ضروری زندگی را تامین نمایند.

2. روستاها و مناطق محروم و کم برخوردار:

روستاها و مناطق محروم و کم برخوردار، بخشهایی از کشور هستند که اکثریت ساکنین آنها از نیازمندان مستمند تشکیل شده باشد و ارایه خدمات عام المنفعه به آنها موجب ارتقاء و بهبود شرایط زندگی آن مددجویان می گردد.

تمامی حقوق محفوظ است . توسعه داده شده توسط گروه طراحی و برنامه نویسی انارتک